Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Nieuws


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)


Hieronder vindt u de nieuwsmeldingen vanuit het bestuur van de VvE "Escamp". De site wordt, mits er uiteraard nieuws is, dagelijks bijgewerkt. Onder "Eerdere Nieuwsmeldingen" vindt u de berichten van de voorliggende 2 kalendermaanden alsmede de informatie uit de laatste Algemene Ledenvergadering.


LAATSTE NIEUWS (bijgewerkt 5 december 2021)
* Wijzigen "Het Reglement":

Uitslag t/m 5 dec. 13.00 uur:
eigenaren voor wijzigingen: 49 eigenaren tegen wijzigingen: 2 eigenaren die nog geen stem hebben uitgebracht: 69

* Wijzigen "Het Reglement" (zoals opgenomen in de Akte van Splitsing) (30 november 2021)

Begin 2020 heeft het bestuur, op verzoek van diverse leden, een enquête gehouden over het voorstel Het Reglement te wijzigen. Belangrijkste voorgestelde wijziging zou zijn dat de het appartementsrecht niet mag worden gebruikt voor commerciële (kamer)verhuur. Simpel gezegd: de eigenaar moet er zelf gaan wonen al dan niet met zijn eigen gezin. Uitzondering hierop is verhuur van (bijvoorbeeld) ouders aan kinderen of kinderen aan ouders. Eigenaars die op dit moment al verhuren behouden dat recht ook in de toekomst. Echter mochten zij het appartementsrecht (de flat) verkopen dan gaat dat recht niet over op de koper. Uitslag van de enquête in 2020 was dat 101 eigenaren voor het voorstel hebben gestemd, 8 tegen en 11, ondanks vele herinneringen, niet hebben gereageerd. Omdat sinds die enquête 25 appartementsrechten zijn overgedragen (flats zijn verkocht) is de uitslag niet representatief meer. Dus moet het hele traject opnieuw worden gestart. Alle eigenaren ontvangen op korte termijn een brief met toelichting van het bestuur alsmede een enquêteformulier. Het is absoluut noodzakelijk dat alle eigenaren dit enquêteformulier op de aangegeven wijze ingevuld en ondertekend terugsturen.

Naast het wijzigen om de commerciële (kamer-) verhuur tegen te gaan, wordt dit traject ook gebruikt om enkele andere zaken aan te passen. Zo zal bij de omschrijving van de centrale verwarming de uitgezonderde convectoren worden verwijderd omdat nu vrijwel overal radiatoren staan die wel tot de gemeenschappelijke gedeelten behoren. Ook zullen alle vermelde bedragen, die komen uit 1975, worden gewijzigd van Guldens in Euro en worden aangepast aan deze tijd (indexering over de periode 1975 t/m 2021; 5000 Gulden in 1975 is 11000 Euro in 2021). Tevens zijn er nog enkele kleine juridische aanpassingen i.v.m. gewijzigde wet- en regelgeving.

Het bestuur zal de enquête maken en rondsturen. Tevens de uitslag van de enquête vaststellen. Uitgaande van de huidige juridische stand van zaken zullen minimaal 100 eigenaren met het voorstel akkoord moeten gaan. Indien dit het geval is zal AB Beheer, tezamen met een ter zake deskundig notariskantoor, het verdere traject verzorgen. Als alles verloopt zoals beoogd verschijnt er dus aan het eind van het traject een nieuw Reglement (notariële akte) die het huidige Reglement, zoals opgenomen in de Akte van Splitsing, zal vervangen.

* Galerijvloeren 1e en 2e etage" (29 november 2021)

De beschermende coating op de galerijvloeren van de 1e en 2e etage is plaatselijk onvoldoende dekkend. Op grond hiervan heeft het bestuur de firma Mulcoflex opdracht gegeven een nieuwe toplaag (coating) hierop aan te brengen. Ook op enkele andere etages worden kleine reparaties gedaan. Het is nog niet bekend wanneer het werk zal worden uitgevoerd. Aangezien Mulcoflex erg veel werk heeft zal het wel even op zich laten wachten. Zodra de datum van uitvoering bekend is worden de bewomers hierover ingelicht.

* mail aan "bestuurders" (24 november 2021)

Op dinsdag 23 november in de (vroege) ochtend is de laptop die de mail ophaalt voor de VvE defect geraakt. Inmiddels is e.e.a. hersteld. Het gevolg hiervan is dat mail die tussen maandagavond 20.00 uur en dinsdagmiddag rond 15.00 uur aan "bestuurders" is gezonden verloren is gegaan. Daar kunnen dus veel mails tussen zitten van eigenaren die kenbaar wilden maken dat ze wel interesse in een bestuursfunctie hebben. Het bestuur verzoekt eigenaren/bewoners die tussen genoemde tijdstippen een mail hebben gezonden deze mail nogmaals te sturen. Bij voorbaat dank.

* Lampen parkeerterrein (21 november 2021)

De lamp op de liftschacht oost is al geruime tijd defect. De firma BRI heeft inmiddels geconstateerd dat deze niet meer te repareren is en heeft een offerte uitgebracht voor het vervangen van zowel de kapotte lamp op de liftschacht oost als de, even oude, lamp op de liftschacht west. Het bestuur heeft BRI begin november opdracht gegeven beide lampen te vervangen. Gezien de drukte bij het bedrijf kan het echter nog even duren voordat dit vervangen gaat plaatsvinden.

* Vacature Bestuurslid (20 november 2021)

Sinds de laatste Vergadering van Eigenaars, waarin de heer Waasdorp, na vele jaren trouwe dienst, zijn bestuurslidmaatschap heeft beëindigd, is deze functie vacant. U zult begrijpen dat voor een vereniging van het formaat als de VvE “Escamp” 1 vacature een groot beroep doet op de resterende 4 bestuursleden. Los daarvan is het reglementair ook niet toegestaan met 4 personen het bestuur van de VvE te vormen. Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op een of meedere van de overige eigenaren om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. De taakverdeling, zoals die op dit moment geregeld is, kunt u op de website vinden onder “Bestuur”. Het is niet de bedoeling om de werkzaamheden ook zelf uit te voeren. Het takenpakket, waarin onderling desgewenst wel geschoven kan worden, houdt met name in het aansturen van externe bedrijven en zaken alsmede het controleren van de afgeleverde projecten/zaken. Gemiddeld genomen zal de bestuurstaak niet meer dan een enkele uurtjes per week vragen. Daarnaast is er maandelijks een bestuursvergadering (bij een van de bestuursleden thuis) die, incl. een stukje gezellig napraten/drinken meestal loopt van 20.00 uur tot maximaal 23.00 uur. Op dit moment wordt die vergadering op een vrijdagavond gehouden. Dit is in het verleden op verzoek van de “werkende” bestuursleden tot stand gekomen. Indien een eigenaar nadere informatie wil, of er geheel vrijblijvend een gesprek over wil hebben met een van de zittende bestuursleden, kan die dat kenbaar maken middels een mail naar bestuurders@vve-escamp.nl.

* Begroting 2022 (20 november 2021)

De, door het bestuur voorgestelde, begroting 2022 is nu te lezen/downloaden op de site "Algemene Informatie".

* Begroting 2022 (17 november 2021)

De (concept-) begroting voor 2022 is bijna klaar. Helaas kan het huidige boekjaar niet met een (fors) begrotingsoverschot worden afgesloten en zal het ongeveer uitkomen op het begrotingsbedrag. Na jaren waarin de exploitatiekosten konden worden verlaagd (4 kamer flat per maand: 2016 € 320,- ; 2017 € 315,- ; 2018 € 312,50) of gelijk konden blijven (2019 t/m 2021 4 kamer flat per maand € 310,-) valt er voor het komende jaar niet te ontkomen aan een verhoging van rond de 5%. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het feit dat nu al jaren het inflatiepercentage voor de bouw boven de 3% is en dus alle onderhoudscontracten en werkzaamheden steeds duurder worden. De grootste "boosdoener" is echter de overheid die de gasprijs steeds verder verhoogd met energiebelastingen (waarover ze dan vervolgens ook nog eens BTW gaan rekenen; dus 2x "vangen"). Van de verhoging die het bestuur voorstelt van de maandelijkse exploitatiekosten gaat 60% naar deze verhoogde kosten voor gasverbruik. In andere landen krijgen inwoners subsidie als men op gas over gaat, als enige land in Europa moet Nederland van het gas af. Daar krijgt iedereen de rekening voor gepresenteerd, dus helaas ook de eigaren van een appartement. Het bestuur verwacht de voorgestelde begroting eind volgende week aan de leden toe te kunnen sturen. In de loop van het komend weekeinde zal de voorgestelde begroting al op de website te zien zijn.

* Vloertegels entree west (15 november 2021)

Zoals bewoners wellicht al gemerkt hebben komt een deel van de tegelvloer in de entree west, ter hoogte van het bellenpaneel, omhoog. Dinsdag 16 november zullen onze vicevoorzitter en de huismeester de loszittende tegeltjes op de vloer van de entree west verwijderen en daarna weer vast lijmen en voegen. Deze werkzaamheden zullen twee dagen (dinsdag en woensdag) in beslag nemen; Dag 1 tegels vastlijmen, Dag 2 tegels voegen. Daarna moet het geheel uitharden/drogen. In de loop van vrijdag kan er dan weer op worden gelopen. Tijdens de werkzaamheden zal het gedeelte dat hersteld wordt afgezet worden met een hekwerk zodat er een looppad eromheen overblijft van de deur naar het bellentableau naar de binnendeur. Graag uw aandacht en medewerking hiervoor.

* huismeester (9 oktober 2021)

De huismeester is na een korte ziekteperiode en een welverdiende vakantie vanaf maandag weer terug op zijn post.

* Liften Oostzijde (8 oktober 2021)

Het Liftinstituut zal op vrijdag 15 oktober a.s. de verplichte periodieke liftkeuring gaan uitvoeren voor de liften aan de oostzijde. Hierdoor zullen deze tussen 12.00 en 17.00 uur deels buiten gebruik zijn.

NIEUWSMELDINGEN VOORGAANDE 2 MAANDEN EN ALV 2021

* oneven lift oostzijde (27 september 2021)

Helaas, gisterenmiddag laat bleek de lift weer buiten werking. Vanochtend is meteen Schindler gebeld met de mededeling dat de lift z.s.m. gerepareerd moet worden anders zal het bestuur de directie van Schindler Nederland nadrukkelijk aanspreken op dit pobleem. Schindler gaf aan dat de monteur (bleek de trouble-shooter te zijn) afgelopen vrijdag het probleem wilde oplossen en vandaag ermee verder wilde gaan. Vandaag wordt er verder gezocht naar het probleem en als deze vandaag niet gevonden wordt zal de lift buiten werking worden gezet tot het probleem is opgelost.

* oneven lift oostzijde (26 september 2021)

De lift is eindelijk gerepareerd. Het bestuur hoopt dat het probleem structureel is opgelost.

* oneven lift oostzijde (22 september 2021)

Zoals verschillende bewoners al gemerkt zullen hebben vertoont de oneven lift aan de oostzijde van het gebouw zeer regelmatig storingen. Belangrijkste daarvan is dat die vast komt te staan op de 11e etage. Na reparatie kon je er bijna op wachten tot die lift weer in storing kwam. Het bestuur heeft de firma Schindler er nadrukkelijk op gewezen dat de lift gewoon dient te functioneren en niet telkens weer opnieuw in storing moet komen te staan. Daartoe is het noodzakelijk dat de echte oorzaak van de storing gevonden wordt en vervolgens verholpen. Dat was bij de oude liften meestal niet zo moeilijk omdat vrijwel alles mechanisch was. Bij de huidige liften is alles electronisch hetgeen het traceren van sommige storingen erg moeilijk maakt. Het bestuur blijft de voortgang door Schindler nauwlettend volgen.

* aanleg glasvezel kabels/netwerk in gebouw "Escamp" (8 september 2021)

De aanleg gebeurd in 2 fases:
Fase 1: Eerst wordt een schouwing gehouden voor de voorbereidingen van de graafwerkzaamheden en het plaatsen van een hoogwerker en wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dit is inmiddels gebeurd en het bestuur is akkoord gegaan met de uit te voeren werkzaamheden. Meest zichtbare: Aan de zijkanten buiten Oost en West en onder alle balkons worden in de Ziggo goot of in een nieuwe goot er naast alle glasvezel kabels getrokken, en bij elk appartement buiten opgerold.
Fase 2: Na bovenstaande werkzaamheden gaat de KPN alle 120 appartementen langs voor individuele toestemming voor de binnen aansluiting. Als er geen toestemming wordt verleend of de bewoner/eigenaar is niet te bereiken, dan zal de opgerolde glasvezel buiten onaangeroerd blijven totdat er ergens in de toekomst door de huidige of nieuwe bewoner/eigenaar behoefte is om wel de aansluiting aan te leggen met hoge installatiekosten. Nu is binnenaansluiting gratis.

Een exacte tijdplanning is nog niet bekend.

* Bestuur VvE (27 augustus 2021)

Zoals geacht mag worden bekend te zijn is er op dit moment nog steeds sprake van een vacature in het bestuur. Dus 4 vrijwilige bestuurders moeten het werk van 5 doen. Nu is het ook vakantietijd. Op dit moment zijn 3 van de 4 bestuurders niet aanwezig in het gebouw wegens verblijf elders i.v.m. vakantie. De 4e is slechts deels in het gebouw aanwezig. Op dit moment komen er veel vragen/verzoeken per mail binnen. De mail wordt behandeld vanuit het buitenland met een erg slechte WiFi ter plekke. Verzocht wordt dan ook om bij meldingen met foto's als bijlage, deze foto's eerder te verkleinen tot max. 500 Kb en geen foto's te sturen van 2 tot 4 Mb. Het ontvangen van dergelijke bijlagen is op dit moment een probleem bovendien, als ze moeten worden doorgezonden naar een ander bestuurslid moeten deze eerst door de bestuurder die de mailbox beheert verkleint worden. Ook het vriendelijk verzoek in alle mails altijd uw naam en flatnummer te vermelden. Dit scheelt veel werk ! Ook zult u niet, zoals vaak wordt verwacht, direct antwoord krijgen maar dat kan best 1 of 2 dagen duren. Dnk voor uw medewerking.

* Vergadering van Eigenaren / Algemene Leden Vergadering (28 mei 2021)

Met uitzondering van het "rare" jaar 2020 hebben de eigenaren altijd eind februari c.q. begin maart de convocatie (oproep) voor de jaarlijkse Vergadering van Eigenaren / Algemene Leden Vergadering ontvangen waarbij dan de agenda voor de vergadering en de (financiële) jaarstukken over het afgelopen boekjaar waren gevoegd. Door de huidige situatie i.v.m. Corona moest de vergadering op dezelfde wijze moeten worden gehouden als in 2020.

De notulen van de vergadering zijn in juni naar alle eigenaars toegezonden.


De informatie die op deze site staat is een zo correct mogelijke weergave van feiten etc.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Populair gezegd: voor knopen en ritssluitingen kan de redactie niet instaan