Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Nieuws


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)


Hieronder vindt u de nieuwsmeldingen vanuit het bestuur van de VvE "Escamp". De site wordt, mits er uiteraard nieuws is, dagelijks bijgewerkt. Onder "Eerdere Nieuwsmeldingen" vindt u de berichten van de voorliggende 2 kalendermaanden alsmede de informatie uit de laatste Algemene Ledenvergadering.


* Vergadering van Eigenaren / Algemene Leden Vergadering (update 18 april 2022)

De jaarlijkse vergadering van eigenaren kan, zoals het er nu naar uitziet, weer op (bijna) normale wijze worden gehouden in het restaurant van Swaenehove. Het maximaal aantal bezoekers dat in de accommodatie mag worden ontvangen is echter 70 personen (i.v.m. brandvoorschriften). Aangezien er voor het wijzigen van het Reglement minimaal 100 eigenaren aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn, zullen er dus minimaal 32, bij voorkeur 52 eigenaren iemand moeten machtigen om hem/haar in de vergadering te vertegenwoordigen. Ook zullen de eigenaren worden verzocht geen "gezelschap" mee te nemen indien zij de vergadering gaan bezoeken. De datum die eigenaren vast kunnen noteren is maandag 30 mei 2022. De stukken voor de vergadering zullen eind april aan alle eigenaren worden gezonden. Het bestuur ontwikkelt op dit moment een systeem waardoor er 64 eigenaren persoonlijk in de vergadering aanwezig kunnen zijn ( plus 4 bestuursleden, AB Beheer en de notaris) en de overige eigeneren één van deze 68 eigenaren kunnen machtigen ze in de vergadering te vertegenwoordigen. Op de machtiging zullen de eigenaren die een machtiging afgeven ook moeten aangeven of zij willen dat hun gemachtigde voor- of tegen het wijzigen van Het Reglement moet stemmen. Opdat iedereen kan weten wie er persoonlijk op de vergadering aanwezig zullen zijn (en dus gemachtigd kunnen worden) zullen die flatnummers op deze website worden vermeld. De eigenaar die iemand wil machtigen dient de machtiging aan het bestuur te sturen, die deze vervolgens, na registratie, zal doorgeven aan de eigenaar die in de machtiging als gemachtigde staat vermeld. Het wordt een hele operatie dus hoopt het bestuur dat alle eigenaren deze keer spontaan, dus zonder allerlei herinneringen, willen meewerken.


Verdere informatie over persoonlijk aanwezige eigenaren op de ALV van 30 mei a.s. en reeds afgegeven machtigingen kunt u lezen op de website "Special"

* Wijzigen "Het Reglement" (zoals opgenomen in de Akte van Splitsing)

In het totaal hebben, per 7 februari 2022, 114 eigenaren het antwoordformulier ingevuld en getekend terug gezonden naar het bestuur. Daarvan waren 103 eigenaren voor het wijzigen van Het Reglement en 11 eigenaren tegen. Van de overige 6 eigenaren heeft 1 eigenaar wel een onderbouwde reactie gegeven maar geen stem. De overige 4 eigenaren van de appartementen 98A & 106 (1 eig.), 112B, 128 en 150A konden, of wilden niet reageren.

Aangezien er een zeer ruime meerderheid van de eigenaren is die Het Reglement wil aanpassen en dit ook voldoende is conform de wettelijke voorschriften, heeft het bestuur AB-beheer opdracht gegeven dit proces in werking te zetten en, in samenwerking met het notariaat, de voorgestelde wijzigingen te realiseren. Het streven is erop gericht het gehele proces voor de zomervakantie af te ronden.


LAATSTE NIEUWS (bijgewerkt 21 mei 2022)

* herstel galerijen (21 mei 2022)

Het bestuur ontving bericht van Mulcoflex dat de werkzaamheden niet op 23 mei zullen starten maar op 30 mei a.s. Dit in verband met de weersverwachting voor de komende week. (zie verder nieuws 14 mei 2022).

* lekkages vanaf het dak (20 mei 2022)

In vervolg op de berichtgeving van 16 maart j.l (zie onderstaand) meldt het bestuur dat de herstelwerkzaamheden aan de ontluchtingskanalen op maandag 23 mei a.s. door de firma Kamps zullen worden gestart.

* herstel galerijen (14 mei 2022)

Het bestuur heeft de planning ontvangen van Mulcoflex voor het vernieuwen van de topcoating van de gehele 1e en 2e etage, alsmede het repareren van enkele plekjes op andere etages en in de trapepnhuizen. Voor de bewoners van de 1e en 2e etage zullen voorzieningen worden getroffen om hun appartement bereikbaar te houden (waarschijnlijk middels loopplanken). De werkzaamheden starten op maandag 23 mei a.s.

* huismeester (2 mei 2022)

Vandaag start de heer Leo Dijkhuizen zijn werkzaamheden als huismeester van de VvE "Escamp". Wij wensen hem veel succes en vertrouwen op een goede samenwerking tussen hem, het bestuur en de bewoners van het gebouw. De heer Dijkhuizen verricht zijn werkzaamheden op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. De werktijden zijn van 7:30 tot 16:30 met tussen de middag 30 minuten lunchpauze.

* centrale verwarming (6 april 2022)

Gisteren zijn de werkzaamheden aan het nieuwe ventilatiekanaal in de CV ruimte afgerond en tevens de temperatuurvoelers op het dak door nieuwe vervangen. Helaas staan de regelingen duidelijk nog niet goed ingesteld. Het bestuur probeert dit z.s.m. te laten herstellen om tot de juiste warmte-afgifte te komen.

* centrale verwarming (28 maart 2022)

Helaas is het vandaag niet gelukt de werkzaamheden om de ventilatiekanalen te vervangen in de c.v. ruimte af te ronden. Deze zullen morgen, dinsdag 29 maart, worden afgemaakt. Ook zullen dan de temperatuurvoelers op het dak door nieuwe worden vervangen.

* centrale verwarming (26 maart 2022)

Het vervangen van het ventilatiekanaal zal nu a.s. maandag 28 maart gaan plaatsvinden. Tevens zullen dan de temperatuurvoelers op het dak worden vervangen door nieuwe exemplaren. Deze zijn, na vele jaren trouwe dienst, defect en geven een verkeerde buitentemperatuur door aan het regelsysteem van de CV.

* centrale verwarming (18 maart 2022)

De nieuwe ventilator die in het ventilatiekanaal moet worden geplaatst is door de leverancier van Coster niet tijdig geleverd. Dat was de reden dat het vervangen van het ventilatiekanaal gisteren niet is doorgegaan. De voorlopige planning is dat de werkzaamheden nu op maandag 28 maart gaan plaatsvinden. Zoals het er nu naar uitziet hoeft de CV dan slechts zeer kort uitgezet te worden of wellicht zelfs helemaal niet. Dus de bewoners kunnen, zo nodig, dus gewoon rekenen op warmte in de woning.

* centrale verwarming (17 maart 2022)

In tegenstelling tot de gemaakte afspraak is vandaag de firma Coster niet gekomen om het ventilatiekanaal in het ketelhuis te vervangen. Bij het bestuur is geen reden bekend waarom de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Zodra dat wel bekend is, en wellicht een nieuwe datum bekend wordt, zal het bestuur dat op deze site laten vermelden.

* Lekkages vanaf het dak (16 maart 2022)

Er is al hele lange tijd sprake van lekkages op de galerij van de 12e vanaf het dak. Ondanks vele onderzoeken, o.a. door Erdo dak, kon de oorzaak niet achterhaald worden. Inmiddels is dat wel gelukt en blijkt het vocht te komen uit de dakopbouwen. De ontluchtingspijp die in de dakopbouw uitkomt veroorzaakt, met name tijdens koude dagen, waterdamp die dan weer condenseert op de bakstenen en door de zwaartekracht naar beneden zakt en zo tussen de voegen, die onder de loodslabben zitten, onder de dakbedekking naar het laagste punt vloeit en dat is de kant van de galerij. Het bestuur heeft een offerte aangevraagd om alle dakopbouwen aan te passen. De werkzaamheden zullen gepland worden in de zomer als alles binnen de dak-opbouwen door de warmte (hopelijk) droog zijn geworden.

west opbouw1
ontluchting in aangepaste vorm (klik voor groot formaat)

* nieuwe huismeester (5 maart 2022)

Per 2 mei 2022 treedt in dienst van de VvE "Escamp" als huismeester de heer L (Leo) Dijkhuizen. De heer Dijkhuizen is 59 jaar jong. Wij wensen hem veel succes in deze nieuwe functie en vertrouwen op een langdurige en prettige samenwerking.

* centrale verwarming (3 maart 2022)

Op donderdag 17 maart wordt in het ketelhuis het ventilatiekanaal vervangen. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten de ketels worden uitgezet. Een groot gedeelte van die dag zal de verwarming dus uit staan.


NIEUWSMELDINGEN VOORGAANDE 2 MAANDEN EN ALV 2021

* tussendeur entree oost (15 februari 2022)

Deze deur vertoont sinds een aantal dagen mankementen. Verschillende bewoners hebben hier melding van gemaakt. Door dat de sluiting niet (goed) werkt gaat de deur steeds weer een stukje of geheel open. Record Deuren is heden geweest om dit euvel te repareren. Helaas moet voor die deur een nieuw onderdeel besteld worden waardoor de definitieve reparatie nog even gaat duren.

* Beëindigen dienstverband huismeester (10 februari 2022)

De huismeester zal volgende week dinsdag, 15 februari, zijn laatste werkdag in gebouw "Escamp" hebben. Het bestuur is er nog niet in geslaagd een opvolger te vinden. Wel zijn enkele kandidaten in beeld maar het aantal sollicitaties was erg laag, zeker in vergelijking tot een jaar geleden. Tot er een nieuwe huismeester is aangesteld zullen de belangrijkste werkzaamheden door ons "vaste" schoonmaakbedrijf worden uitgevoerd.

* Financiële Jaarstukken 2021 (3 februari 2022)


De Financiële Jaarstukken over 2021 zijn klaar en worden naar de kascontrolecommssie gezonden teneinde ze te controleren. Deze stukken kunt u inzien/downloaden vanaf de site "Algemene Informatie" of rechtstreeks door op deze link te klikken Jaarstukken 2021 (incl balans etc.).

* aanleg Glasvezelnet (24 januari 2022)

Zoals al eerder gemeld gaat KPN in ons gebouw een glasvezelnet aanleggen. Dat gaat lopen via de huidige kabelgoten van Ziggo alsmede deels nieuwe kabelgoten. De aansluitingen worden afgemonteerd in elke woning, mits uiteraard de eigenaar/bewoner dit wil. Indien de eigenaar/bewoner er mee akkoord gaat wordt het aansluitpunt in de huiskamer aangebracht. Deze aanleg is kostenloos. Indien een eigenaar/bewoner dit niet wil wordt de desbetreffende aansluiting dus ook niet gemaakt en stopt de kabel buiten de woning op het plafond van het balkon in de kabelgoot. Als men in de toekomst, dus nadat de installatie al lang is afgerond, alsnog een aansluiting wil kan dat, maar daar worden dan wel (forse) kosten voor in rekening gebracht. Het graafwerk voor de aanleg van het glasvezelnet zal eind april 2022 beginnen. De huisaansluitingen worden vanaf het najaar aangebracht. Bewoners worden t.z.t. door middel van een afspraakbrief op de hoogte gesteld, op welke datum en dagdeel de aansluiting wordt gerealiseerd.

* pad voor boxgangen (22 januari 2022)

Aanstaande maandag, 24 januari, wordt rond 8:30 uur gestart met herstel van het voetpad voor de deuren van de bergingen door Alluretuinen. Het pad zal worden geëgaliseerd en de betonbanden, die deels zijn weggezakt in de tuin, zullen worden hersteld en gefixeerd. De werkzaamheden zullen 2 tot 3 dagen duren en het betreden van het voetpad is mogelijk maar op sommige plekken, waar meerdere tegels moeten worden weggehaald, kan het wat langer duren voordat u weer van dat stuk pad gebruik kunt maken. Dus als u zaken in uw berging heeft waarvan u gedurende deze 2 tot 3 dagen gebruik van moet maken, is het beter deze tijdelijk elders te plaatsen.

* Financiële Jaarstukken 2021 (21 januari 2022)

De jaarstukken over 2021 zijn in concept klaar. Er is een minimaal begrotingstekort van € 10,08. Daarbij wel de kanttekening dat er € 6.600,-- moest worden teruggeboekt van de Reserve Gasverbruik in verband met een overschrijding van de kostenrekening Gasverbruik met ruim € 15.000,-. De jaarstukken zullen binnenkort hier op de website worden gezet. De eigenaren krijgen de stukken in een later stadium toegezonden.

* mengklep centrale verwarming parkeerterreinzijde (14 januari 2022)

De mengklep die ervoor moet zorgen dat de juiste watertemperatuur in het c.v. systeem komt aan de galerijzijde, bleek regelmatig niet of niet goed te werken. Hierdoor werd niet altijd de juiste mix tussen (heet) water uit de cv ketel en het (koelere) retourwater uit het gebouw in het systeem gepompt. Hoe warm dit water moet zijn is afhankelijk van de gemeten buitentemperatuur en hoeveel de bewoners aan warmte afnemen. Deze mengklep is nu vervangen voor een nieuw exemplaar zodat een en ander weer conform de berekende specificaties moet werken.

* Beëindigen dienstverband huismeester (12 januari 2022)

Onze huismeester, de heer M. Vink, heeft het bestuur medegedeeld dat hij zijn dienstverband per 20 febrauri 2022 wil beëindigen. Zijn feitelijk vertrek zal , i.v.m. vakantiedagen, enkele dagen eerder zijn. Per maandag 21 febrauri start hij bij zijn nieuwe werkgever. Als reden voor zijn vertrek heeft de heer Vink aangegeven dat de werkzaamheden niet voldoen aan zijn verwachtingspatroon. Het bestuur heeft AB-Beheer verzocht z.s.m. te starten met de werving van een nieuwe huismeester.

* Afsluiten electra Algemene Gedeelten (11 januari 2022)

Vanmiddag is de monteur van Stedin geweest voor de meter wissel aan de oostzijde. Door waarschijnlijk slechte communicatie binnen Stedin is deze wissel niet uitgevoerd. De monteur heeft een aantal college geraadpleegd en kreeg te horen dat hij niet aan dit soort meters mag zitten omdat het hier om sterkstroommeters gaat (naar mening van het bestuur zijn de sterkstroommeters aparte meters die bij de vernieuwing van de liften al buiten gebruik zijn gesteld omdat de liften op "gewone" stroom (230V) draaien).
Het zelfde geld ook voor de andere meter die voor morgen op de planning staat, ook deze vervanging gaat nu niet door om dezelfde reden.
De monteur wist te vertellen dat Stedin in de loop van dit jaar een volledig nieuwe aansluiting inclusief meter gaat plaatsen in onze meterkasten. Deze toekomstige werkzaamheden staan al gepland bij de technische afdeling van Stedin maar het wordt helaas (nog) niet gecommuniceerd met c.q. via hun klantenservice.
Het is niet onwaarschijnlijk dat als Stedin dit gaat uitvoeren en alles in de meterkasten gaat vervangen het wellicht ook tot gevolg heeft dat de privé gedeelten op zwart gaan voor de duur van de werkzaamheden

* Wijzigen "Het Reglement" (zoals opgenomen in de Akte van Splitsing) (7 januari 2022)

Het is toch wel erg jammer dat 9 van de eigenaren helaas niet in staat blijken te zijn of nog steeds niet de moeite heeft genomen te reageren middels het antwoordformulier dat zij vorig jaar al, meerdere malen, toegezonden hebben gekregen. Van 2 eigenaren is bekend dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor ze niet kunnen reageren. De overige eigenaren wordt zeer dringend opgeroepen dit alsnog per ommegaande te doen.

* Afsluiten electra Algemene Gedeelten (3 januari 2022)

In verband met het vervangen van de electrameters van de VvE zal in de middag van 11 januari (oostzijde) en 12 januari (westzijde) de stroomvoorziening tijdelijk buiten werking worden gezet. Dit betekent dat gedurende die tijd er geen algemene verlichting zal werken, de liften aan de desbetreffende zijde buiten gebruik zullen zijn en ook de verwarming niet werkt en er, alleen op de 12e januari, ook geen waterdruk is. Alle bewoners en eigenaren krijgen nog gedetailleerde info per mail (of, in enkele gevallen, in briefvorm)

* Vergadering van Eigenaren / Algemene Leden Vergadering (28 mei 2021)

Met uitzondering van het "rare" jaar 2020 hebben de eigenaren altijd eind februari c.q. begin maart de convocatie (oproep) voor de jaarlijkse Vergadering van Eigenaren / Algemene Leden Vergadering ontvangen waarbij dan de agenda voor de vergadering en de (financiële) jaarstukken over het afgelopen boekjaar waren gevoegd. Door de huidige situatie i.v.m. Corona moest de vergadering op dezelfde wijze moeten worden gehouden als in 2020.

De notulen van de vergadering zijn in juni naar alle eigenaars toegezonden.


De informatie die op deze site staat is een zo correct mogelijke weergave van feiten etc.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Populair gezegd: voor knopen en ritssluitingen kan de redactie niet instaan