Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Special


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)

 


Laatste Update per 29-05-2021


Vergadering van Eigenaars (v.h. Algemene Ledenvergadering) VvE "Escamp" 28-05-2021

De "Special" zal nu gebruikt worden voor in- en uitgaande stukken etc. voor de Vergadering van Eigenaars. Uit privacy-overwegingen zullen naam, flatnummer en andere personalia worden verwijderd. Indien leden dat wel wensen te weten over een bepaald stuk dan kunnen zij die gegevens, middels een mail aan: bestuurders@vve-escamp.nl of een briefje in de brievenbus van de huismeester, opvragen bij het bestuur. De stukken, al dan niet voorzien van een reactie van het bestuur, zijn te lezen en/of downloaden onder het desbetreffende agendapunt. Ook reacties op reacties zullen daar worden geplaatst, tenzij deze niet voldoen aan de basisnormen van fatsoen en taalgebruik.

agendapunt 2: *Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2020

-nog geen

agendapunt 3: *Mededelingen Bestuur

-m.b.t. punt 3-11: schrijft een eigenaar: mijns inziens zien de balustrades er nog prima uit. € 370.000,-- is een hoop geld. Hoe vaak kunt je voor dit bedrag laten schilderen en repareren ?

reactie bestuur: wij zijn het met u eens dat het een hoop geld is. En vooralsnog zullen gaten etc., die zich tot op heden vrijwel uitsluitend bij de hoekflats voordoen, ook inderdaad gerepareerd gaan worden. Schilderen van de balustrades zit in het schildersschema en wordt dus elke 6 jaar uitgevoerd. Echter, ergens in de toekomst, zullen de balustrades toch niet meer voldoen aan de veiligheidseisen en moeten dan vervangen worden. Net zoals met alle groot onderhoud zaken begint de VvE nu een reservering op te bouwen zodat de balustrades als dat t.z.t. nodig is vervangen kunnen worden zonder dat de eigenaren een (grote) aanvullende betaling ineens moeten doen om dat dan te kunnen financieren.

agendapunt 4: *Ingekomen stukken

-nog geen-

agendapunt 5: *Behandeling en vaststellen van de exploitatiekosten 01.01.2020 t/m 31.12.2020

-nog geen

agendapunt 6: *Verslag kascontrolecommissie/ décharges / vaststellen bestemming begrotingsoverschot

-verslag van de kascontrolecommissie klik hier

-een van de leden gaat niet akkoord met de voorgestelde bestemming begrotingsoverschot. Deze eigenaar schrijft schrijft: wijzigingen van Het Reglement moet je daar zoveel geld voor reserveren € 32.000,-- ?

reactie bestuur: voor het wijzigen van Het Reglement dient door een notaris een proces-verbaal opgemaakt te worden van de besluitvorming door de leden. Hierna dienen 120 nieuwe notariële aktes te worden opgemaakt. Bij een, zeker niet hoge, prijs van € 250,-- per akte (incl. leges etc) en de vergoeding voor de verdere notariële werkzaamheden is een bedrag van € 32.000,-- minimaal noodzakelijk.

agendapunt 7:*Benoeming leden van het bestuur

-nog geen

agendapunt 8: *Benoeming leden van de kascontrolecommissie (art. 43 van Het Reglement)

-nog geen

agendapunt 9: *Benoeming leden van de ballotagecommissie (art. 44 van Het Reglement)

-nog geen

agendapunt 10: *Behandeling begroting 2021

-nog geen

agendapunt 11: *Machtigingen aan bestuur .....(voor volledige tekst zie officiele agenda).

-nog geen

agendapunt 12: *Huismeester

-nog geen

agendapunt 13: *Meerjarenplan renovatie/onderhoud 2021/2022 en verder

-nog geen

agendapunt 14: *Rondvraag

Een van de leden heeft enkele vragen/opmerkingen voor de vergadering:
1. De twee centrale hallen zijn inmiddels behoorlijk gedateerd. Kunnen deze (op termijn) worden gemoderniseerd? Geeft toch een bepaald beeld met een eerste indruk.

De vergadering kan zich niet direct een beeld vormen hoe de entrees te moderniseren. Alleen het tegelwerk kan vervangen worden. Aan buitenzijde, bellenpanelen en plafonds kan door technische voorzieningen weinig tot niets gewijzigd worden. Het bestuur verzoekt de eigenaar meer specifiek aan te geven wat voor beeld hij hierbij heeft. Op grond daarvan zal het bestuur zich hier verder over buigen en, zo mogelijk, met voorstellen komen.

2. De kozijnen beginnen steeds meer kuren te vertonen. Bij een beetje storm komt het door kieren naar binnen en het houtwerk wordt ook steeds minder. Ik zal denk ik niet de enige zijn.
    Is het een idee om te starten met een reservering om de kozijnen op termijn te vervangen? Bv door kunststof?

Het bestuur heeft het afgelopen jaar een oriënterend onderzoek gedaan naar het vervangen van de gevels aan de Leywegzijde door bijv. kunststof. Al snel werd dit project gestaakt omdat de eigenaren, naar inschatting van het bestuur, nooit akkoord zullen gaan met een investering van rond de € 20.000,- per appartement. De huidige gevels moeten door gecertificeerde bedrijven verwijderd worden. De buizen en radiatoren van de centrale verwarming moeten worden omgelegd. De nieuwe kunststof gevels (met schuifpui) kunnen daarna pas geplaatst worden. Vraag is of de Gemeente voor een dergelijke aanpassing vergunning zal verlenen en indien dat wel het geval is bedraagt de leges een percentage van de (hoge) aanneemsom. Daarnaast zal het bewonen van het appartement gedurende de verbouwing een “uitdaging” zijn. Tenzij de eigenaren hier wel voor zouden besluiten blijft het bestuur van mening dat de huidige werkwijze beter beheersbaar en betaalbaar is. Jaarlijks worden diverse deuren, waar klachten over binnenkomen en die slecht blijken te zijn, vervangen. Dit wordt betaald uit de Reserve Houtwerk Algemeen Gedeelte.

3. Ondanks de doeken die speciaal zijn aangeschaft om de liftkooien te beschermen worden er nog regelmatig spullen verhuist zonder bescherming van de betreffende lift.
    Wellicht helpt het om het nog beter onder de aandacht te brengen door bv de spelregels in het kastje te hangen beneden?
    Ik denk dat het meer bekend moet worden bij een ieder en ook laagdrempeliger moet worden gemaakt.

Het vergadering is van mening dat een en ander duidelijk in het Huishoudelijk Reglement is geformuleerd. Ook krijgt iedere nieuwe eigenaar op de dag van notariële overdracht nog een informatieblad hierover in zijn/haar brievenbus. Het ophangen van de vastgestelde regels in de Publicatieborden zal zeker geen bedrijven tegenhouden die hier komen om spullen af te leveren. In voorkomende gevallen, en zeker als er toch schade wordt toegebracht, zal de betrokken eigenaar een boete krijgen Deze bedraagt de 1e keer €75,--, plus uiteraard vergoeding van de ontstane schade. Bij elke volgende overtreding bedraagt de boete € 125,--.

Een van de leden heeft een vraag voor de vergadering:
Zou het mogelijk zijn dat huurders in ons gebouw een reglementenboekje krijgen, zodat zij in ieder geval op de hoogte zijn van de regels en het gemakkelijker wordt om ze aan te spreken bij bijv. overlast van geluid. Tevens om de mailtjes bij hun in de bus te gooien, ons heeft het geholpen om dit te doen bij een van onze buren nadat wij muziekoverlast hadden.

reactie bestuur: Aan elke nieuwe bewoner in ons gebouw (eigenaar en/of huurder) wordt bij het ballotagegesprek (welkomsgesprek) gevraagd of die in het bezit is van het (huishoudelijk) reglement. Zo niet, krijgt hij/zij alsnog een exemplaar van het bestuur. Alle informatie vanuit het bestuur, tenzij het alleen voor eigenaren bestemd is (te denken valt aan enqûetes en financiële stukken), gaat ook naar alle huurders. In principe krijgen zij dus alles wat eigenaar/bewoners ook krijgen.